08.12.2017

Заповед на кмета въвежда контрол на достъпа в детските градини и училищата в Поморие

В изпълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, изискванията за осигуряване на безопасни условия на обучение и труд, и други подзаконови нормативни актове, целящи опазване живота и здравето на учениците в училищата и детските градини, кметът Иван Алексиев разпореди изготвянето на „Правила за осигуряване на реда, сигурността и пропускателния режим” в учебните заведения на територията на община Поморие. Промените засягат и условията за престой на възпитаници, преподаватели, граждани и МПС в двора на отделните училища и детски градини.

Article4Свеждане до минимум достъпа на непознати и безцелно движещи се хора в сградата налага строг пропускателен режим, отнасящ се еднакво за всички лица – учители, служители, учащи се, родители и граждани, работещи и посещаващи сградата и района на училището или детската градина.

Част от мерките са съпровождането на учениците до класните стаи от родители и придружители да не се допуска, а учениците да бъдат посрещани и изпращани от фоайето на училището или детската градина. Пропускането на родители, придружители и граждани в сградата е възможен след разрешение на лицето, което ще бъде посетено и след записване на личните данни на посетителя, както и поводът за посещение. Мотивите за въвеждане на новите правила бяха разяснени от кмета в рамките на нарочна среща с директорите на всички учебни заведения в общината. Пред тях кметът Алексиев уточни, че от компетентността на всеки директор е да изготви правилата за въвеждане реда за достъп по своя преценка, както и по желание да организира приемни дни за среща на родителите с преподавателите и възпитателите на децата им.

„Разпореждането ми се основава преди всичко на необходимостта от по-строг контрол над достъпа на външни лица. В никакъв случай не целим да създадем неудобство или да възпрепятстваме пряката комуникация между родители и педагози. Дори напротив – смятам, че така ще повишим бдителността на всички засегнати страни. Адаптирането към новите правила ще отнеме време, но съм убеден, че ще постигнем взаимно съгласие, защото сигурността и здравето на децата ни са най-важни”, коментира още кметът Иван Алексиев.