08.12.2017

Съобщение за инвестиционно предложение от 08.12.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпили:

1. Уведомление за инвестиционно предложение по чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за „ Външно ел. захранване на съществуваща жилищна сграда в УПИ VІІ-167, кв.16 по плана на с.Лъка, община Поморие”, с възложител: „Електроразпределение Юг” ЕАД

2. Уведомление за инвестиционно предложение по чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за „Монтаж на ново електромерно табло, тип ТЕПО на мястото на съществуващо електромерно табло на фасадата на ТП „Поликлиника”, находящ се в ПИ 57491.501.687 по КК на гр.Поморие, община Поморие”, с възложител: „Електроразпределение Юг” ЕАД

Отдел УТООС

Община Поморие