01.12.2017

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността Директор на Дирекция „Образование, култура, туризъм, хуманитарни дейности и спорт” при Община Поморие

Във връзка с провеждането на конкурс за длъжността Директор на Дирекция „Образование, култура, туризъм, хуманитарни дейности и спорт”  при Община Поморие, конкурсната комисия  реши:

І. Допуска до конкурс следния кандидат:

  1. Желязко Манолов Страволемов

Посоченият кандидат трябва да се яви на тест на  12.12.2017 г. от 10 часа в сградата на Общинска администрация Поморие с административен адрес: гр. Поморие, ул. Солна № 5, в Зала № 2.

Резултатите от теста ще бъдат обявени на кандидата на 12.12.2017 г. до 12:00 часа лично, както и на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Поморие с административен адрес: гр. Поморие, ул. Солна № 5.

При постигане на необходимия резултат от проведения текст, интервюто с допуснатия успешно издържал теста кандидат ще се проведе на същата дата от 12:00 часа, в сградата на Общинска администрация – Поморие с административен адрес: гр. Поморие, ул. Солна № 5, в Зала № 2.

ІІ. Не се допускат до конкурс следния кандидат:

   1. Кристин Пламенова Петрова – кандидатът не отговаря на минималните и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността – не е представил изискания професионален опит 4 (четири) години или наличие на III младши ранг.

 

Председател на конкурсната комисия: /п/
Т. Митев