28.11.2017

Съобщения по ЗУТ от 28.11.2017 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е  № 05/ 28.11.2017г.

ДО: Заинтересованите лица

На 28.11.2017 г.

Уведомяваме Ви, че на 01.12.2017г.  в 09,30 ч. ще се извърши принудително премахване на обект: „Метален гараж № 5”, представляващ преместваем обект № 5 по приложена окомерна скица, находящ се в урегулиран поземлен имот /УПИ/ III6055, кв. 192 по плана на гр. Поморие във връзка с влязла в сила Заповед № РД – 16 – 1269/ 19.10.2017 г. на Кмета на Община Поморие.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е  № 06/ 28.11.2017 г.

ДО: Заинтересованите лица

На  28.11.2017 г.

Уведомяваме Ви, че на 01.12.2017г. в 09,30 ще се извърши принудително премахване на обект: „Панелен павилион”, представляващ преместваем обект № 7 по приложена окомерна скица, находящ се частично в урегулиран поземлен имот /УПИ/ III6055, кв. 192 по плана на гр. Поморие, поземлен имот с идентификатор 57491.504.110 и поземлен имот с идентификатор 57491.504.52 по КККР на гр. Поморие във връзка с влязла в сила Заповед № РД – 16 – 1268/ 19.10.2017 г. на Кмета на Община Поморие.