27.11.2017

Съобщение за инвестиционно предложение от 27.11.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда: „Депо за земни маси в поземлен имот с идентификатор 00833.9.403, местност „Герена”, землище на гр. Ахелой, община Поморие”, с възложител: „Лиан кънстръкшън сървисис” ООД.

Отдел УТООС

Община Поморие