24.11.2017

Обява за открита процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване – лозе

На основание чл. 14 ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 14 ал. 1 от ЗОС, чл. 65 от Наредба №1 на Общински съвет гр. Поморие, чл.6 ал.1, т. 2 и чл. 14, ал. 1, т.2 от ПОДСОПОГСС и в изпълнение на Решение № 677/16.11.2017 г.на Общински съвет гр. Поморие и Заповед № РД-16-45/20.11.2017 г. на директора на ОП ОГСС

 Е ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

с явно наддаване по реда на глава V от Наредба № 1 на Общински съвет гр. Поморие за отдаване под наем на земеделска земя, собственост на Община Поморие, както следва:

№ по ред Имот №

НТП

землище Площ

/дка/

Първоначална тръжна цена

лв./дка за година

Стъпка на наддаване
1 100045- лозе Порой 12.499 48.00 10% от опре-делената ПТЦ


І. Срок за отдаване под наем: 8 /осем/ стопански години, считано от стопанската 2017/2018 г.            ІІ. Дата и срок за закупуване на тръжна документация и подаване на документите за участие в търга, както следва:            –първа дата- до 17 часа на 12.12. 2017 г.-втора дата- до 17 часа на 19.12. 2017 г.Тръжната документация се получава от Общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство”, гр. Поморие, ул. „Солна” №5, стая №39, след заплащане в касата на ОП ОГСС на сума в размер на 20.00/двадесет/ лв. без вкл. ДДС.ІІІ. Депозит за участие в търга- 10% от началната тръжна цена, който се внася в срока по т. ІІ по банкова сметка на ОП ОГСС: IBAN : BG85UNCR70003322567088; BIC UNCRBGSF, „Уникредит Булбанк” АД клон Поморие.ІV. Дата, час и място за провеждане на търга:1.На 14.12.2017 г. от 14.00 часа в залата на Община Поморие, ул.”Солна” №5, за първа дата на провеждане на търга.2.При неявяване на кандидати за първата дата на търга, същият ще се проведе на 21.12.2017 г. от 14.00 часа в залата на Община Поморие, ул. „Солна” №5  за втората дата на провеждане на търга.

  • Право на участие в публичния търг имат: ЕТ, ЮЛ и физически лица, регистрирани като земеделски производители, които нямат задължения към Община Поморие, ОП ОГСС, ОП СУОИ, Д БФСД и НАП.

Участниците прилагат:- заявление за участие в търга /по образец/;- документ за закупена тръжна документация;- документ за внесен депозит;- копие от документ за самоличност;- удостоверение за актуално състояние по ЗТР или БУЛСТАТ за земеделските производители;- копие от нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва чрез пълномощник/ оригинала се представя в деня на търга, заедно с лична карта на упълномощеното лице/;- удостоверение за липса на задължения към НАП;- декларация за липса на задължения към Община Поморие, ОП ОГСС,ОП СУОИ и Д „БФСД“;- декларация за оглед на имота;- декларация за запознаване с условията на търга и проекта на договора.
Комисията служебно проверява липсата на задължения към Община Поморие, ОП ОГСС,ОП СУОИ и Д „БФСД“ и в случай на наличие не допуска участника за участие в търга.Ако има 1 участник, който отговаря на изискванията по т. V се изчаква 1 час и след това се пристъпва към търга, като той се обявява за победител, при цена не по – ниска от първоначално обявената и 1 стъпка на наддаване.Наемната цена на имота се заплаща в 14-дневен срок от получаване на заповед за спечелен търг като заплатения депозит се приспада.