24.11.2017

Съобщение за инвестиционни предложения от 24.11.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпили уведомления за инвестиционни предложения по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за:

  1. „Изготвяне на ПУП – ПП за обект: външно ел. захранване на жилищна сграда в ПИ № 57491.19.438, местност „Лахана”, гр. Поморие”, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД
  1. „Изготвяне на ПУП – ПП за обект: външно ел. захранване на вилна сграда в ПИ № 016174, местност „Кротиря”, гр. Поморие”, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД
  1. Решение № БС–105–П/21.11.2017г. на Директора на РИОСВ – Бургас за прекратяване процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч. и на съвместната процедура по оценка за съвместимост за инвестиционно предложение „Изграждане на две жилищни сгради в ПИ № 003159, местност „Преводната”, с. Каменар, община Поморие”, с възложител: „Давид и КО” ООД

Отдел УТООС

Община Поморие