23.11.2017

Съобщение за инвестиционни предложения от 23.11.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпили уведомления за инвестиционни предложения по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за:

  1. „Външно ел. захранване на жилищна сграда № 4 в УПИXVI – 247,кв. 28 по плана на с. Порой, община Поморие”, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД
  1. Външно ел. захранване на жилищна сграда УПИIII – 99, кв. 13 по плана на с. Габерово, община Поморие”, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД
  1. Външно ел. захранване на вилни сгради – етап къща 3 в ПИ 57491.19.428 по КККР на гр. Поморие”, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД
  1. Външно ел. захранване на жилищна сграда в ПИ 57491.508.223 по КККР на гр. Поморие”, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД