23.11.2017

Открита процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.1 и ал.7от ЗОС, чл.17 ал.1 и ал.2, чл.18, ал.1, и чл.65 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решения №558/13.06.2017г., Решение №438/31.01.2017г., Решение №591/19.07.2017г., Решение №639/06.10.2017г., Решение №648/06.10.2017г. на Общински съвет гр.Поморие

Е ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

с явно наддаване по реда на глава V от Наредба 1 на Общински съвет гр.Поморие за отдаване под наем на обекти – общинска собственост за срок от пет години при цени, съгласно Тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, както следва:

I.Предмет:

  1. Имот публична общинска собственост – помещение, представляващо лекарски кабинет с площ 14,40 кв.м на втори етаж на сграда с идентификатор 57491.501.687.1 по КК на гр. Поморие, актувана с АПОС 6135/09.05.2017г. при граници на помещението: от изток лекарски кабинет, от север външен зид, от юг коридор от запад неврологичен кабинет с начална тръжна цена 74,88лв. на месец без вкл. ДДС.
  2. Имот публична общинска собственост – помещение – лекарски кабинет с площ 14,40кв.м на втори етаж на сграда с идентификатор 57491.501.687.1 по КК на гр. Поморие, актувана с АПОС 6135/09.05.2017г. при граници на помещението: от изток и от север външен зид, от юг коридор от запад лекарски кабинет с  начална тръжна цена 74,88лв. на месец без вкл. ДДС.
  3. Имот –  публична общинска собственост, представляващ помещение – лекарски кабинет с площ 28,80 кв.м на трети етаж на сграда с идентификатор 57491.501.687.1 по КК и КР на гр. Поморие, актувана с АПОС 6135/09.05.2017г. при граници на помещението: от изток – коридор; от юг – външен зид; от запад и север – хирургично отделение с начална тръжна цена 149,76лв. на месец без вкл. ДДС.
  4. Помещение на площ от 36кв.м, находящо се в едноетажна сграда, построена в УПИ XII, кв.7 по плана на с. Горица, актувана с АОС 6140/18.05.2017г. при граници на помещението: от изток помещение, от север външен зид, от юг – външен зид, от запад – външен зид с начална тръжна цена 100,80лв. на месец без вкл. ДДС.
  5. Помещение на площ от 30кв.м, находящо се в едноетажна сграда, построена в УПИ XII, кв.7 по плана на с. Горица, актувана с АОС 6140/18.05.2017г. при граници на помещението: от изток помещение, от север външен зид, от юг – външен зид, от запад – помещение с начална тръжна цена 84,00лв. на месец без вкл. ДДС.
  6. Имот №000004 – частна общинска собственост, землище с.Лъка, местност “Tечението”, представляващ водоем с площ 1,487 дка, актуван с АЧОС №3908/17.09.2005г., при граници: имот №000003-Дере, с начална тръжна цена 14,87лв. на месец без вкл. ДДС.
  7. Част от имот частна общинска собственост с планоснимачен номер 157, УПИ XIV, кв.9 по плана на с. Страцин АОС №4525/24.10.2008г., в размер на 15 кв.м с начална тръжна цена 75,00лв. на месец без вкл. ДДС.
  8. Имот публична общинска собственост – помещениe за лекарски кабинет на площ от 39.60 кв.м., находящo се в едноетажна сграда – Медицинска служба и Аптека, построена в УПИ VIII, кв.7 по плана на с.Горица, актувана с АПОС4865/14.01.2010г. при граници от север и запад външен зид, от изток манипулационна, от юг чакалня и санитарен възел с начална тръжна цена 96лв. на месец без вкл. ДДС.

       II.Депозит за участие в търга в размер на 10% от годишния наем на обекта без ДДС.

Банкова сметка за внасяне на депозити: IBAN:BG02UNCR70003317000103; BIC:UNCRBGSF, “УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, филиал Поморие.

III. Утвърждавам тръжна документация, която се получава в центъра за административно обслужване на Община Поморие, гише №3 срещу представена квитанция за закупена тръжна документация от касата на Община Поморие в размер на 20.00 лв. /без ДДС/, в срок до 08.12.2017г. /15.12.2017г./ за втората дата на търга.

ІV. Определям: Дата за провеждане на търга – 13.12.2017г. от 10.00 ч. в залата на Община Поморие. Срок за подаване на документи за участие в търга до 08.12.2017г. в центъра за административно обслужване на Община Поморие, гише №3.

Стъпката на наддаване е 10% от началната тръжна цена.

Когато до участие в търга е допуснат само един кандидат, той се обявява за спечелил търга, при условие, че е потвърдил началната тръжна цена, увеличена с една стъпка.

  1. Право на участие в публичния търг имат физически и юридически лица, които приложат:

-заявление за участие в търга, входирано в деловодството на Община Поморие;

-документ за платен депозит;

-копие от документ за самоличност;

-удостоверение за актуално състояние по ЗТР;

-документ за закупена тръжна документация;

-декларация за липса на задължения към Община Поморие/ Д”Приходи, местни данъци и такси”, Д”Бюджет , финанси и счетоводни дейности” и ОП”Стопанисване и управление на общински имоти”, ОП „Озеленяване, горско и селско стопанство”/

-документ за липса на задължения към НАП,

-копие от нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва чрез пълномощник /оригинала се представя в деня на търга, заедно с лична карта на упълномощеното лице/.

– декларация от участника, че е запознат с  вида и състоянието на имота

При неспечелен търг, участниците подават заявление до кмета на общината в центъра за административно обслужване на Община Поморие, гише №1, в което посочват банкова сметка за възстановяване на внесения депозит.

При неявяване на кандидати за търга, същият ще се проведе на 20.12.2017г. от 10.00 ч. на същото място при същите условия. Документите за втора дата на търга ще се приемат до 15.12.2017г. в центъра за административно обслужване на Община Поморие, гише №3.

 

ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА

За справки стая №27 на Община Поморие, тел: 0596 2 58 45