21.11.2017

Обява за открита процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване

ОБЯВА

            На основание чл.35 ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.35 ал.1 и чл.65 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решения №684/16.11.2017г., №687/16.11.2017г. и №688/16.11.2017г. на Общински съвет гр.Поморие и Заповед №РД-16-1352/17.11.2017г. на Кмета на Община Поморие е

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:

І.Предмет:

ІІ.Депозит за участие в търга в размер на 10% от началната тръжна цена на имота /без ДДС/.Банкова сметка за внасяне на депозити: IBAN:BG02UNCR70003317000103; BIC:UNCRBGSF, “УниКредит Булбанк”АД, филиал Поморие.ІІІ.Утвърдената тръжна документация се получава в центъра за административно обслужване на Община Поморие, гише №3 срещу представена квитанция за закупена тръжна документация от касата на Община Поморие в размер на 50,00лв /без ДДС/ в срок до 8.12.2017г. /15.12.2017г. за втората дата на търга/.ІV.Дата за провеждане на търга 13.12.2017г. от 14,00ч. в залата на Община Поморие. Срок за подаване на документите за участие в търга до 08.12.2017г. в центъра за административно обслужване на Община Поморие, гише №3. Съгласно чл.64 ал.4 т.8 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е определена стъпка на наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена.V.Право на участие: За да бъдат участниците в публичния търг легитимни, същите трябва да представят на комисията:

Акт за частна общинска собственост Местонахождение на имота Площ Начална тръжна цена в лева /без ДДС/
1 4998/14.03.2011г. гр.Ахелой

ПИ 00833.501.379

573кв.м. 65900,00лв.
2 2870/26.04.2005г. с.Каменар

Имот №000066

Друга производствена база

34,716кв.м.

Построена е стопанска сграда-масивна едноетажна със ЗП280кв.м., от които 193кв.м. попадат в имота.

277700,00лв.
3 3957/03.02.2006г. с.Лъка

кв.29  УПИ І

382кв.м. 10700,00лв.
4 3958/03.02.2006г. с.Лъка

кв.29  УПИ ІІ

398кв.м. 10750,00лв.
5 3969/03.02.2006г. с.Лъка

кв.29  УПИ ХІІІ

530кв.м. 14300,00лв.
6 3970/03.02.2006г. с.Лъка

кв.29  УПИ ХІV

502кв.м. 13550,00лв.
7 3971/03.02.2006г. с.Лъка

кв.29  УПИ ХV

550кв.м. 14850,00лв.
8 4033/27.02.2006г. с.Лъка

кв.30  УПИ ХІ

638кв.м. 17230,00лв.
9 4034/27.02.2006г. с.Лъка

кв.30  УПИ ХІІ

365кв.м. 9860,00лв.
10 4035/27.02.2006г. с.Лъка

кв.30  УПИ ХІІІ

390кв.м. 10530,00лв.
11 4036/27.02.2006г. с.Лъка

кв.30  УПИ ХІV

391кв.м. 10560,00лв.
12 4037/27.02.2006г. с.Лъка

кв.30  УПИ ХV

391кв.м. 10560,00лв.
  • входирано в деловодството на Община Поморие заявление за участие в търга;
  • документ удостоверяващ внесен депозит за участие в търга;
  • документ за закупени тръжни книжа;
  • копие от документ за самоличност;
  • удостоверение за актуално състояние по ЗТР, при юридически лица;
  • декларация за липса на задължения към Община Поморие /от дирекция “Приходи, местни данъци и такси”, дирекция „Бюджет, финанси и счетоводни дейности”, общинско предприятие „Стопанисване и управление на общински имоти”, общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство”/;
  • удостоверение за липса на задължения към НАП;
  • декларация за оглед на обекта;
  • копие от нотариално заверено пълномощно, ако лицето участва в търга чрез пълномощник /оригиналът се представя в деня на търга, заедно с лична карта на упълномощеното лице/

Когато до участие в търга е допуснат само един кандидат, той се обявява за спечелил търга, при условие, че е потвърдил началната тръжна цена, увеличена с една стъпка.При неспечелен търг, участниците подават заявление до кмета на общината, в което посочват банкова сметка за възстановяване на внесения депозит.При неявяване на кандидати за търга, същият ще се проведе на 20.12.2017г. от 14,00ч. на същото място при същите условия. Документите за втора дата на търга ще се приемат до 15.12.2017г. в центъра за административно обслужване на Община Поморие, гише №3.

 
За справки: Община Поморие, стая №27, тел.0596/2-58-45                      От администрацията