20.11.2017

Заповед № РД-16-1354/ 20.11.2017 г.

З А П О В Е Д

№РД-16-1354

Поморие, 20.11.2017г.

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА и поради това, че при оглед на място се установи  евентуално несъответствие в площта на актуваната сграда, описана в т.15 от Заповед №РД-16-1297/30.10.2017г. на Кмета на Община Поморие, издадена в изпълнение на Решение №645/06.10.2017г. на Общински съвет гр.Поморие,

НАРЕЖДАМ

Отменям т.15 от Заповед №РД-16-1297/30.10.2017г., с която е открита процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажбата на имоти  – частна общинска собственост, а именно:

-Дворно място, съставляващо УПИ ХІV в кв.13 по плана на с.Белодол, на площ от 212кв.м. и изградената в описаното дворно място сграда – масивна, едноетажна със ЗП 37кв.м., актувани с АЧОС№6063/30.11.2016г. и АЧОС№6157/28.06.2017г., с начална тръжна цена 2930,00лв.

Настоящата Заповед да се обяви по реда, по който е обявена Заповед №РД-16-1297 /30.10.2017г. на Кмета на Община Поморие.

 

 

ИВАН АЛЕКСИЕВ /п/

Кмет на Община Поморие