20.11.2017

Заповед за определяне на санитарно-охранителна зона на находище на минерални води „Каменар“

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпила Заповед №РД-725/03.11.2017 г. на Министъра на околната среда и водите за определяне на санитарно-охранителна зона на находище на минерални води „Каменар”, община Поморие, област Бургас – изключителна държавна собственост.

На основание чл. 179 от Административнопроцесуалния кодекс, настоящата заповед подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в едномесечен срок от съобщаването за издаването ѝ или в 14-дневен срок от отделните съобщения до лицата, участвали в административното производство.

Писмени становища и възражения срещу заповедта могат да бъдат подавани в деловодството на Община Поморие на адрес: гр. Поморие, ул. Солна №5, Център за административно обслужване, всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.00 ч., в срока за обжалване.

⇓   ЗАПОВЕД №РД-725/03.11.2017 г.   ⇓

Виж още: Съобщение относно санитарно-охранителна зона на находище на минерални води „Медово”