16.11.2017

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността Главен счетоводител в Дирекция „ Бюджет, финанси, счетоводни дейности“

Във връзка с провеждането на конкурс за длъжността Главен счетоводител в Дирекция  „ Бюджет, финанси, счетоводни дейности“ в Община Поморие, конкурсната комисия  реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

1.Десислава Йорданова Бонева

  1. Валентина Димитрова Андреева

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на  24.11.2017 г. от 10 часа в сградата на Общинска администрация Поморие с административен адрес гр. Поморие, ул. Солна № 5, в Зала № 2.

Резултатите от теста ще бъдат обявени на кандидатите на 24.11.2017 г. до 12:00 часа лично, както и на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Поморие с административен адрес гр. Поморие, ул. Солна № 5.

При постигане на необходимия резултат от проведения текст, интервюто с допуснатите успешно издържали теста кандидати ще се проведе на същата дата от 12:00 часа в сградата на Общинска администрация – Поморие с административен адрес гр. Поморие, ул. Солна № 5, в Зала № 2.

ІІ. Не се допускат до конкурс следните кандидати:

  1. Константин Георгиев Узунов – документите на кандидата не са подадени в съответствие с посочения в обявлението (и кореспондиращ с разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители) начин – „Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. ”. Заявлението е подадено чрез jobs.bg. Не съдържа:

– заявление за участие в конкурс – по образец /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

– декларация по чл. 17, ал. 2, т 1. от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.

  1. Стефан Донев–  документите на кандидата не са подадени в съответствие с посочения в обявлението (и кореспондиращ с разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители) начин – „Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. ”. Заявлението е подадено чрез jobs.bg. Не съдържа нито един от изискваните в обявата документи. – заявление за участие в конкурс – по образец /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

– заявление за участие в конкурс – по образец /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от      Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

– декларация по чл. 17, ал. 2, т 1. от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

Председател на конкурсната комисия:

д.д. „ БФСД“: /п/

Д. Косталова