15.11.2017

Съобщение за инвестиционно предложение от 15.11.2017 г.

Съобщение

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за:

  1. „Изграждане на жилищна сграда в УПИ XXIV-298, кв. 25 по плана на с. Гълъбец, община Поморие”, с възложител: Стефан Димитров Тодоров

 

Отдел УТООС
Община Поморие