13.11.2017

Съобщение във връзка с необходимостта от извършване на ОВОС от 13.11.2017 г.

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило Решение № БС-153-ПР/2017г. на Директора на РИОСВ-Бургас за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на четири вилни сгради, външен водопровод и кабели 20 кV за захранване на нов ТП в ПИ № 57491.18.237, м-ст „Кошарите” по КККР на гр. Поморие, община Поморие”, с възложител: „БГ ЛЕНД ИНВЕСТ” ООД.

Решението е достъпно на интернет страницата на Регионалната инспекция по околна среда и води гр. Бургас на адрес: www.riosvbs.com в Превантивна дейност/Решения по преценяване необходимостта от ОВОС/ Решение № БС-153-ПР/2017г.

 

Община Поморие
Отдел УТООС