10.11.2017

Съобщение за план, програма и проект: ПУП-ПЗ от 10.11.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило уведомление за план, програма и проект: ПУП-ПЗ за УПИ XІІІ-5172, кв.251 гр. Поморие (поземлен имот с идентификатор 57491.501.362 по КККР на гр.Поморие), община Поморие, с възложител: Иванка Златева Цонева.

Община Поморие

Отдел УТООС