13.11.2017

Конкурс за длъжността Директор на Дирекция „Образование, култура, туризъм, хуманитарни дейности и спорт”

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 14 ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС) и Заповед № РД-16-1333/09.11.2017 г. на Кмета на Община Поморие, във връзка с чл.10 и чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.3 ал.1 и чл.13 ал.1 от НПКДС,

ОБЯВЯВА КОНКУРС

                     За длъжността Директор на Дирекция „Образование, култура, туризъм, хуманитарни дейности и спорт” при Община Поморие.

  1. Описание на длъжността:

– разпределяне между подчинените служители отговорностите и задачите;

– контролиране разходите на бюджетните средства по направление;

– участие в подготовка на проекти на наредби, изготвяне на становища, докладни записки, заповеди и други актове;

– организиране и участие в срещи с второстепенните разпоредители/училища, детски градини, читалища, здравни заведения, музеи и други/ и контрол на дейността им;

– организиране и участие в тематични срещи във връзка с подготовка на училищната мрежа, подготовка на делегираните бюджети, предварително разглеждане на проекти на наредби за дейността и други актове;

– осъществяване на контрол за качествено и здравословно хранене на децата в целодневните детски градини и училища на територията на общината;

– участие в програми относно намаляване на безработицата в общината;

– разработване на проекти и програми с културна насоченост;

– координиране на работата по международни проекти, касаещи междукултурното сътрудничество и обмен.

– разработване на проекти на програми и стратегии, координиране и контрол за осъществяване на общинската политика в областта на туризма, спорта, образованието, културата, хуманитарните дейности.

– изпълнение и на други задачи, свързани с длъжността;

– осъществяване на контрол върху дейността, за която отговаря.

  1.  Минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността.

– образование: висше икономическо образование;

– минимална образователно-квалификационна степен: магистър;

– професионален опит: 4 (четири) години или наличие на ІІІ младши ранг;

2.1. Допълнителните изисквания за длъжността са:

– придобита педагогическа професионална квалификация;

– компютърна грамотност: работа с продуктите на MS Office, Internet;

– компетентности, свързани с познаване и прилагане на нормативни актове, регламентиращи дейността на общинска администрация и дейността на дирекция „Образование, култура, туризъм, хуманитарни дейности и спорт” в областта на културата, туризма, спорта, хуманитарните дейности и образованието; познания за предварителен, оперативен и текущ контрол на заложените средства във всички направления на дирекцията и осъществяване на последващ контрол.

  1. Начин на провеждане на конкурса:

– решаване на писмен тест;

– интервю.

  1. Кандидатите за участие в конкурса да представят следните документи:

– Заявление за участие в конкурс – по образец /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);

– Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;

– Копие от документ удостоверяващ придобита допълнителна педагогическа квалификация;

– Копие от документи, удостоверяващи продължителността на изискуемия професионален опит или притежаването на ІІІ младши ранг като държавен служител;

– Декларация от лицето (по образец), за неговото гражданство, че е пълнолетно, че не е поставено под запрещение, че не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и че не е лишено по съответен ред от правото да заема  длъжността;

– Документ за самоличност – необходим само за идентификация.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. При подаване на заявлението, кандидата или неговия пълномощник да се уведомяват от служителите, определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове. На кандидатите да се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

  1. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите по т. 4 да се подават в деловодството на „Центъра за административно обслужване” в общинска администрация Поморие, ул. „Солна” № 5 в 11 дневен срок след публикуване на обявата до 24.11.2017 г., включително, всеки работен ден от 8.30 часа до 17.00 часа.

Списъци или други съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на – табло за обяви и съобщения в „Центъра за административно обслужване” в общинска администрация Поморие, както и в сайта на община Поморие.

  1. Размер на основната заплата определена за длъжността: от 730,00 лв. до 2350,00 лв., при спазени изисквания на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл. 17, ал.2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от тук: Приложение, Декларация  или получат на място в Център за административно обслужване в Община Поморие с адрес гр. Поморие, ул. „Солна” № 5.

Иван Алексиев /п/

Кмет на Община Поморие