13.11.2017

Конкурс за длъжността Началник отдел „Устройство на територията и опазване на околната среда”

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.14 ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС) и Заповед №РД-16-1334/09.11.2017 г. на Кмета на Община Поморие, във връзка с чл.10 и чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.3 ал.1 и чл.13 ал.1 от (НПКДС),

ОБЯВЯВА КОНКУРС

За длъжността Началник отдел „Устройство на територията и опазване на околната среда” към Дирекция „Строителство, устройство на територията, общинска собственост и управление на проекти” при Община Поморие.

  1. 1. Минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността.

              – образователно-квалификационна степен – бакалавър;

 – професионален опит – 4 години

 – ранг – III младши;

 – правоотношение-служебно

1.1. Допълнителните изисквания за длъжността са:

– специалност архитектура или инженерна строителна

-компютърна грамотност: работа с продуктите на MS Office (Word,  Excel), Internet; архивиращи програми, Acad, Windows

  1. Описание на длъжността:

            Ръководи , организира и контролира дейността на отдел „ Устройство на територията, опазване на околната среда”. Осъществява  и изпълнява определени с нормативни актове функции в областта на благоустройството, строителството, екологията. Организира екологичната дейност на общината.

  1. Начин на провеждане на конкурса:

– решаване на писмен тест

– интервю.

До участие до писмения тест ще се допускат само лица, представили всички необходими документи и отговарящи на посочените изисквания за длъжността.

До участие до интервюто ще се допускат само лица, издържали успешно писмения тест (т.е. резултатът им от писмения тест надминава минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста).

  1. Кандидатите за участие в конкурса да представят следните документи:

– Заявление за участие в конкурс – по образец /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);

– Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;

– Копие от документи, удостоверяващи продължителността на изискуемия професионален опит или притежаването на ІІІ младши ранг като държавен служител;

– Декларация от лицето (по образец), за неговото гражданство, че е пълнолетно, че не  е поставено под запрещение, че не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и че не е лишено по съответен ред от правото да заема  длъжността;

– Документ за самоличност – необходим само за идентификация.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. При подаване на заявлението, кандидата или неговия пълномощник се уведомяват от служителите, определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

  1. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите по т. 4 да се подават в деловодството на „Центъра за административно обслужване” в общинска администрация Поморие, ул. „Солна” № 5 в 10 дневен срок след публикуване на обявата до 23.11.2017 г., включително, всеки работен ден от 8.30 часа до 17.00 часа.

Списъци или други съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват  на – табло за обяви и съобщения в Центъра за административно обслужване” в общинска администрация Поморие, както и в сайта на община Поморие.

  1. Размер на основната заплата определена за длъжността: от 460 лв. до 1400 лв., при спазени изисквания на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл. 17, ал.2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от тук:Приложение, Декларация  или получат на място в Център за административно обслужване в Община Поморие с адрес гр. Поморие, ул. „Солна” № 5.

 

Иван Алексиев /п/

Кмет на Община Поморие