09.11.2017

Съобщение за инвестиционно предложение от 09.11.2017 г. 2

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда: „Изграждане на три жилищни сгради в ПИ 003174 с. Каменар, местност „Преводната”, масив 3, Община Поморие”, с възложител: „АНТОН ИНВЕСТ СЕРВИС” ООД.

Община Поморие

Отдел УТООС