09.11.2017

Съобщение за инвестиционно предложение от 09.11.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда: „Изместване на съществуващи съоръжения в ПИ 57491.20.631 (УПИ І, кв.1) по КККР на гр.Поморие, подобекти:

  1. БКТП „Платинум 3” 2х800 kV в ПИ 57491.20.631 (УПИ І, кв.1 ) по КККР на гр. Поморие
  2. Кабели 20 kV за захранване на БКТП „Платинум 3”

възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ”  ЕАД;

Община Поморие

Отдел УТООС