07.11.2017

Обявление за окончателно класиране на кандидатите в конкурс за длъжността „Старши юрисконсулт в отдел ПНО“

Във връзка с провеждането на конкурс за длъжността Старши юрисконсулт в административно звено отдел „Правно-нормативно обслужване”/Дирекция „Правно-нормативно, информационно и административно обслужване” в Община Поморие, конкурсната комисия, определена със Заповед № РД-16-1280/23.10.2017г. ОБЯВЯВА ОКОНЧАТЕЛНОТО КЛАСИРАНЕ, както следва:

Светлана Георгиева Събева с общ резултат 177,60 (сто седемдесет и седем цяло и шестдесет стотни) точки.

 

Председател на конкурсната комисия:

Х. Япаджиева /п/