07.11.2017

Обявление за окончателно класиране на кандидатите в конкурс за длъжността „Началник-отдел ПНО“

Във връзка с провеждането на конкурс за длъжността Началник на отдел „Правно-нормативно обслужване” в административно звено отдел „Правно-нормативно обслужване”/Дирекция „Правно-нормативно, информационно и административно обслужване” в Община Поморие, конкурсната комисия, определена със Заповед № РД-16-1280/23.10.2017г. ОБЯВЯВА ОКОНЧАТЕЛНОТО КЛАСИРАНЕ, както следва:

Кристина Младенова Демирева с общ резултат 175,80 (сто седемдесет и пет цяло и осемдесет стотни) точки.

 

Председател на конкурсната комисия:

Х. Япаджиева /п/