07.11.2017

Обявление на резултатите от проведения тест и допуснатите до интервю кандидати в конкурс за длъжността Старши юрисконсулт в отдел „ПНО“

Във връзка с провеждането на конкурс за длъжността Старши юрисконсулт в административно звено отдел „Правно-нормативно обслужване”/Дирекция „Правно-нормативно, информационно и административно обслужване” в Община Поморие, конкурсната комисия, определена със Заповед № РД-16-1279/23.10.2017 г. реши:

І. ОБЯВЯВА резултатите от проведения тест, както следва:

1.Светлана Георгиева Събева с резултат 30 (тридесет) точки от теста се допуска до следващ етап-провеждане на интервю.

2.Росица Димитрова Стоева с резултат 18 (осемнадесет) точки от теста не се допуска до следващ етап-провеждане на интервю.

 

Председател на конкурсната комисия:

Х. Япаджиева /п/