07.11.2017

Обявление на резултатите от проведения тест и допуснатите до интервю кандидати в конкурс за длъжността „Началник-отдел ПНО“

Във връзка с провеждането на конкурс за длъжността Началник на отдел „Правно-нормативно обслужване”в административно звено отдел „Правно-нормативно обслужване”/Дирекция „Правно-нормативно, информационно и административно обслужване” в Община Поморие, конкурсната комисия, определена със Заповед № РД-16-1280/23.10.2017 г. реши:

І. ОБЯВЯВА резултатите от проведения тест, както следва:

Кристина Младенова Демирева с резултат 30 (тридесет) точки от теста се допуска до следващ етап-провеждане на интервю.

 

Председател на конкурсната комисия:

Х. Япаджиева /п/