06.11.2017

Съобщение за инвестиционно предложение от 06.11.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за:

  1. „Външно ел. захранване на жилищна сграда в ПИ 57491.19.458, местност „Лахана” по КККР на гр. Поморие”, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД

 

Отдел УТООС
Община Поморие