02.11.2017

Съобщение за инвестиционно предложение от 02.11.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпили:

  1. Уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда: „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в УПИ VІІ-7086, кв.72 по плана на с.Александрово, община Поморие”, с възложител: Димитър Христов Новоселски.
  2. Уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда: „Въздушна оптична кабелна мрежа на територията на с. Порой, община Поморие”, с възложител: „БС НЕТ” ООД.

Община Поморие

Отдел УТООС