30.10.2017

Обява за открита процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти

На основание чл.35 ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.35 ал.1 и чл.65 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решения №613/29.08.2017г., №612/29.08.2017г., №607/29.08.2017г., №480/07.03.2017г., №479/07.03.2017г., №473/07.03.2017г., №475/07.03.2017г., 483/07.03.2017г., №478/07.03.2017г., №645/06.10.2017г., №638/06.10.2017г., №586/19.07.2017г. и №476/07.03.2017г. на Общински съвет гр.Поморие и Заповед №РД-16-1297/30.10.2017г. на Кмета на Община Поморие е

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:

І.Предмет:

Акт за частна общинска собственост Местонахождение на имота Площ Начална тръжна цена в лева /без ДДС/
1 5259/13.06.2012г. гр.Поморие

ПИ 57491.501.3

Сгради с идентификатори:

57491.501.3.1

57491.501.3.2

57491.501.3.3

57491.501.3.4

57491.501.3.7

57491.501.3.8

57491.501.3.9

57491.501.3.10

57491.501.3.11

57491.501.3.13

57491.501.3.14

57491.501.3.17

57491.501.3.12

57491.501.3.18

57491.501.3.19

57491.501.3.20

57491.501.3.6

57491.501.3.16

1575кв.м.

 

 

18кв.м.

18кв.м.

18кв.м.

18кв.м.

20кв.м.

20кв.м.

20кв.м.

20кв.м.

20кв.м.

20кв.м.

20кв.м.

20кв.м.

21кв.м.

21кв.м.

21кв.м.

21кв.м.

4кв.м.

28кв.м.

800 лв./кв.м. без ДДС

 

 

2670,00лв.

2670,00лв.

2670,00лв.

2670,00лв.

2870,00лв.

2870,00лв.

2870,00лв.

2870,00лв.

2870,00лв.

2870,00лв.

2870,00лв.

2870,00лв.

2970,00лв.

2970,00лв.

2970,00лв.

2970,00лв.

490,00лв.

2770,00лв.

2 4805/11.11.2009г. гр.Поморие

ПИ 57491.501.421

кв.269  УПИ І

В описания имот има построена сграда – трафопост, изградена въз основа отстъпено право на строеж на „ЕВН България Електоразпределение” АД за обща площ 37кв.м. за трафопост и сервитутна зона за обслужване на трафопоста

706кв.м. 200лв./кв.м без ДДС
3 6151/15.06.2017г. гр.Каблешково

ПИ 35033.501.1157

кв.18  УПИ V

775кв.м. 50лв./кв.м. без ДДС
4 5980/24.03.2016г. гр.Каблешково

ПИ 35033.501.1152

792кв.м. 31680,00лв.
5 5970/23.03.2016г. гр.Каблешково

ПИ 35033.501.459

673кв.м. 26920,00лв.
6 5971/23.03.2016г. гр.Каблешково

ПИ 35033.501.1159

672кв.м. 26880,00лв.
7 6076/02.12.2016г. гр.Каблешково

ПИ 35033.501.1178

948кв.м. 37920,00лв.
8 6075/02.12.2016г. гр.Каблешково

ПИ 35033.501.1177

725кв.м. 29000,00лв.
9 770/19.05.2000г с.Порой

кв.24  УПИ ІІ

515кв.м. 7210,00лв.
10 911/01.08.2000г. с.Бата

кв.50  УПИ ХХІ

840кв.м. 13440,00лв.
11 31/10.04.1997г. с.Страцин

кв.21  УПИ ІІІ

820кв.м. 13120,00лв.
12 2704/23.04.2004г. с.Козичино

кв.30 УПИ Х

Дворно място

485кв.м.

Сграда

150кв.м.

5820,00лв.

 

15600,00лв.

13 992/17.08.2000г. с.Александрово

кв.23  УПИ VІ

760кв.м. 10640,00лв.
14 993/17.08.2000г. с.Александрово

кв.23  УПИ VІІ

730кв.м. 10220,00лв.
15 6063/30.11.2016г.

6157/28.06.2017г.

с.Белодол

кв.13  УПИ ХІV

Дворно място

212кв.м.

Сграда

37кв.м.

1910,00лв.

 

1020,00лв.

 

 

Общо: 2930,00лв.

16 6136/12.05.2017г. с.Горица

кв.27  УПИ ХІ

223кв.м. 20лв./кв.м.
17 6137/12.05.2017г. с.Горица

кв.27  УПИ Х

223кв.м. 20лв./кв.м.
18 6138/12.05.2017г. с.Горица

кв.27  УПИ ІХ

223кв.м. 20лв./кв.м.
19 5579/28.03.2014г с.Габерово

местност „Язовира”

Имот №011019

Нива

/седма категория/

1,661дка.

4350,00лв.
20 5584/14.04.2014г. с.Каменар

м-т”Бадемите”

Имот №001086

Овощна градина

48.465дка.

38770,00лв.
21 5585/14.04.2014г. с.Каменар

м-т”Бадемите”

Имот №001090

Овощна градина

6.249дка.

6250,00лв.
22 5586/14.04.2014г. с.Каменар

м-т”Бадемите”

Имот №001091

Овощна градина

3.781дка.

3780,00лв.

ІІ.Депозит за участие в търга в размер на 10% от началната тръжна цена на имота /без ДДС/.

Банкова сметка за внасяне на депозити: IBAN:BG02UNCR70003317000103; BIC:UNCRBGSF, “УниКредит Булбанк”АД, филиал Поморие.

ІІІ.Утвърдената тръжна документация се получава в центъра за административно обслужване на Община Поморие, гише №3 срещу представена квитанция за закупена тръжна документация от касата на Община Поморие в размер на 50,00лв /без ДДС/ в срок до 17.11.2017г. /24.11.2017г. за втората дата на търга/.

ІV.Дата за провеждане на търга 22.11.2017г. от 14,00ч. в залата на Община Поморие. Срок за подаване на документите за участие в търга до 17.11.2017г. в центъра за административно обслужване на Община Поморие, гише №3. Съгласно чл.64 ал.4 т.8 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е определена стъпка на наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена.

V.Право на участие: За да бъдат участниците в публичния търг легитимни, същите трябва да представят на комисията:

  • входирано в деловодството на Община Поморие заявление за участие в търга;
  • документ удостоверяващ внесен депозит за участие в търга;
  • документ за закупени тръжни книжа;
  • копие от документ за самоличност;
  • удостоверение за актуално състояние по ЗТР, при юридически лица;
  • декларация за липса на задължения към Община Поморие /от дирекция “Приходи, местни данъци и такси”, дирекция „Бюджет, финанси и счетоводни дейности”, общинско предприятие „Стопанисване и управление на общински имоти”, общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство”/;
  • удостоверение за липса на задължения към НАП;
  • декларация за оглед на обекта;
  • копие от нотариално заверено пълномощно, ако лицето участва в търга чрез пълномощник /оригиналът се представя в деня на търга, заедно с лична карта на упълномощеното лице/

Когато до участие в търга е допуснат само един кандидат, той се обявява за спечелил търга, при условие, че е потвърдил началната тръжна цена, увеличена с една стъпка.

При неспечелен търг, участниците подават заявление до кмета на общината, в което посочват банкова сметка за възстановяване на внесения депозит.

При неявяване на кандидати за търга, същият ще се проведе на 29.11.2017г. от 14,00ч. на същото място при същите условия. Документите за втора дата на търга ще се приемат до 24.11.2017г. в центъра за административно обслужване на Община Поморие, гише №3.

 

За справки: Община Поморие, стая №27, тел.0596/2-58-45                      От администрацията