24.10.2017

Съобщение за инвестиционно предложение от 24.10.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда: ”Отглеждане на лук в ПИ №002075 с площ 4.600 дка, ПИ №002076 с площ 4.663 дка и ПИ №002017 с площ 16.051 дка, находящи се в местност „Прасковите”, ПИ 003009 с площ 6.973 дка, находящ се в местност „Пладнището”, землище на с.Гълъбец, община Поморие”, с цел кандидатстване по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия”, подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани”, с възложител: Стоян Росенов Георгиев.

 

Община Поморие

Отдел УТООС