17.10.2017

Обявление по ЗУТ от 17.10.2017 г. 3

ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ и по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА на Валери Иванов Пенев, Иван Петров Пенев, Даниела Валентинова Пенева, „Земемери” ЕООД и „Ди ки – транс ойл” ЕООД – заинтересована страна, обявление №Об-352/ 15.09.2017г. за обявен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ: ХІV-370 и ХV-371 в кв.36 по плана на с. Лъка. Възражения по проекта могат да се направят пред Община Поморие в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.

Дата: 17.10.2017 г.