16.10.2017

Съобщение за инвестиционно предложение от 16.10.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда: „Обособяване на съществуваща сграда в автосервиз и стациониране на навес с автомивка и извършване на авторемонтни дейности в ПИ с идентификатор 57491.506.286 по КККР на гр. Поморие, община Поморие”, с възложител: „Д. АВТО” ЕООД.

Общинска администрация

Отдел УТООС