12.10.2017

Конкурс за длъжността „Старши Юрисконсулт” в отдел „Правно-нормативно обслужване”

На основание чл.14 ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС) и Заповед № РД-16-1245/11.10.2017 г. на Кмета на Община Поморие, във връзка с чл.10 и чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.3 ал.1 и чл.13 ал.1 от НПКДС,

ОБЯВЯВА КОНКУРС

                   За длъжността Старши юрисконсулт в Отдел „Правно-нормативно обслужване” към Дирекция „Правно-нормативно, информационно и административно обслужване” при Община Поморие.

  1. Описание на длъжността:

Изготвяне на проекти на заповеди, договори, жалби, възражения, становища и други документи, регламентиращи дейността на администрацията. Изразяване на становища, разработване на предложения за решения на правни проблеми, свързани с дейността на общинска администрация. Изготвяне и съгласуване на проекти на наказателни постановления издадени в административно наказателни производства. Участие в търгове и конкурси. Консултиране на служителите в общинската админстрация.

  1. 2. Минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността.

– образование: висше юридическо образование;

– придобита юридическа правоспособност;

– минимална образователно-квалификационна степен: магистър;

– професионален опит: 1 (една) година или наличие на V младши ранг;

2.1. Допълнителните изисквания за длъжността са:

– компютърна грамотност: работа с продуктите на MS Office (Word,  Excel), Internet;

  1. Начин на провеждане на конкурса:

– решаване на писмен тест;

– интервю.

  1. Кандидатите за участие в конкурса да представят следните документи:

– Заявление за участие в конкурс – по образец /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);

– Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;

– Копие от документ удостоверяващ придобита юридическа правоспособност;

– Копие от документи, удостоверяващи продължителността на изискуемия професионален опит или притежаването на V младши ранг като държавен служител;

– Декларация от лицето (по образец), за неговото гражданство, че е пълнолетно, че не е поставено под запрещение, че не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и че не е лишено по съответен ред от правото да заема  длъжността;

– Документ за самоличност – необходим само за идентификация.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

  1. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите по т. 4 да се подават в деловодството на „Центъра за административно обслужване” в общинска администрация Поморие, ул. „Солна” № 5 в 11 дневен срок след публикуване на обявата до 23.10.2017 г., включително, всеки работен ден от 8.30 часа до 17.00 часа.

Списъци или други съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на – табло за обяви и съобщения в „Центъра за административно обслужване” в общинска администрация Поморие, както и в сайта на община Поморие.

  1. Размер на основната заплата определена за длъжността: от 460,00 лв. до 1150,00 лв., при спазени изисквания на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл. 17, ал.2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от тук: Декларация, Заявление

 

Иван Алексиев

Кмет на Община Поморие