10.10.2017

Заповед за границите на районите и честотата на сметоизвозване в община Поморие

3 A II O В Е Д

№ РД –16-1228/10.10.2017 г.

На основание чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и чл. 44  ал. 1 т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

О П Р Е Д Е Л Я М:

І. Границите на районите, включени в системата на организирано поддържане на чистотата и вида на предлаганите услуги по чл. 62 от ЗМДТ в съответния район през 2018 г., а именно събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места  , както следва:

    1. Границите на районите, в които ще се извършват услугите събиране и извозване на битовите отпадъци са строителните граници на всички населени места в община Поморие, както и застроените терени извън строителните граници на населените места.
    2. Услугата по обезвреждането в депа или други съоръжения на битови отпадъци се предоставя за всички облагаеми по чл. 10 от ЗМДТ имоти, находящи се на територията на община Поморие.
    3. Услугата по поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване се извършва във всички населени места в община Поморие. За ползватели на услугата се считат лицата, на които имотите, държавна или общинска собственост са предоставени за управление, собствениците, ползвателите, концесионерите на недвижими имоти в границите на населените места.

ІІ. Честотата на сметоизвозване по райони е както следва:

12

Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на заместник-кмета по строителство, инфраструктура и транспорт, директора на Дирекция „Строителство, устройство на територията, общинска собственост и управление на проекти”, кметовете и кметските наместници на населените места в община Поморие.

Настоящата заповед да се връчи за сведение и изпълнение на заместник-кметовете, директорите на дирекции в общинската администрация, кметовете и кметските наместници на населените места.

Заповедта да бъде обявена публично до 31 октомври 2017 г. в сайта на Община Поморие и поставена на местата за обявления.

 

ИВАН АЛЕКСИЕВ:

Кмет на  Община Поморие