03.10.2017

Съобщение за инвестиционно предложение от 03.10.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпили:

  1. Уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда: „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в УПИ V-138, кв.15 по плана на с.Каменар, община Поморие, обл. Бургас”, с възложители: Адам Адамов и Таня Адамова.
  2. Уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда: „Изграждане на жилищна сграда в УПИ ІІІ-103, кв.25 по плана на с. Страцин, община Поморие, обл. Бургас”, с възложител: Йосиф Доманов.

Общинска администрация

Отдел УТООС