02.10.2017

Съобщение за инвестиционно предложение от 02.10.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпили:

  1. Уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда: „Жилищна сграда с гаражи в УПИ VІ-5289, кв.261 по плана на гр. Поморие”, община Поморие, с възложители: Кирил Георгиев Маринов, Василка Георгиева Апостолова, Никола Георгиев Маринов и  БАЛКАН СТРОЙ БГ ЕООД
  2. Уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда: „Изготвяне и процедиране на документация за Парцеларен план и реализиране на технически проект за пътна връзка, м. „Разклона”, гр. Каблешково, община Поморие, на път ІІІ – 906 „Каблешково-Бургас”, км. 53 +914 ляво”, с възложител: РИЦ 6 ООД
  3. Уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда: „Изграждане на електромерно табло и кабел НН за външно ел. захранване на фургон в ПИ 008154, местност „Пладнището”, с. Дъбник, община Поморие”, с възложител „Електроразпределение Юг”  ЕАД

 

Общинска администрация

Отдел УТООС