27.09.2017

Обявление по ЗУТ от 27.09.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНА ПОМОРИЕ, на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, ОБЯВЯВА съобщение с изх.№ Об-331/30.08.2017г, за Разрешение за строеж №541/30.08.2017г.  на гл.архитект на Общината за Обект “Две складови сгради, селскостопански навес, сгради с битови помещения, фотоволтаични панели, монтирани на покрив и пречиствателна станция за отпадни води”    в ПИ 005320, м.”Бадемите”, землище на с.Порой, община Поморие,  съобщава  на  Драгомила Миланова Станкова-Вълкова, Ана-Мария Михайлова Вълканова и Ива Михайлова Вълканова ,  като съсобственици  и  заинтересовани страни.

Проектът и разрешението за строеж се намира в отдел „УТООС”, ет.ІІ стая №26 и може да бъде разгледан от заинтересованите от 9,30 ч. до 12,00 ч. във вторник и четвъртък. Телефон за справки: 0596/2-20-88.

Проектът и разрешението за строеж, подлежи на обжалване в 14-дневен срок от дата на обявление, пред Дирекция за национален и строителен контрол чрез Община Поморие на основание чл. 149 ал.3 ЗУТ.

Дата: 27.09.2017 г.