26.09.2017

Обявление по ЗУТ от 26.09.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНА ПОМОРИЕ, на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, ОБЯВЯВА съобщение с изх.№ Об-329/29.08.2017г, за Разрешение за строеж №535/28.08.2017г.  на гл.архитект на Общината за Обект “Допълващо застрояване-обект за търговия и услуги, склад за плодове и зеленчуци, навес и преустройство на І етаж от жил.сграда в кафене”  в УПИ VІ- 236, кв.21 по плана на гр.Ахелой, община Поморие,  съобщава  на  Величка Петрова Ламбова ,  като собственик и  заинтересована страна.

Проектът и разрешението за строеж се намира в отдел „УТООС”, ет.ІІ стая №26 и може да бъде разгледан от заинтересованите от 9,30ч. до 12,00ч. във вторник и четвъртък. Телефон за справки: 0596/2-20-88.

Проектът и разрешението за строеж, подлежи на обжалване в 14-дневен срок от дата на обявление, пред Дирекция за национален и строителен контрол чрез Община Поморие на основание чл. 149 ал.3 ЗУТ.

Дата: 26.09.2017г.