25.09.2017

Съобщение за инвестиционни предложения от 25.09.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпили уведомления за инвестиционни предложения по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за:

  1. „Изграждане на десет броя вилни сгради в местност „Кошарите” в ПИ 57491.18.26 по КККР на гр. Поморие, община Поморие”, с възложител: „Къщи 10” ООД
  2. „Изграждане на двуетажна жилищна сграда в УПИ XXIII-216, кв. 25 по плана на с. Гълъбец, община Поморие”, с възложител: Нуртен Неджиб Ангелова
  3. „Външно ел. захранване на „Кабелна разпределителна мрежа за пренос на данни на територията на гр. Поморие, община Поморие”, с възложител: „Електроразпределение Юг” ЕАД

 

Отдел УТООС

Община Поморие