21.09.2017

Съобщение за инвестиционно предложение от 21.09.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за:

  1. „Изграждане на масивен магазин за хранителни стоки в УПИ XVII – 105, кв. 20 по плана на с. Бата, община Поморие”, с възложител: Венко Георгиев Николов

Общинска администрация

Отдел „УТООС”