21.09.2017

Обява 1 за инвестиционно предложение от 21.09.2017 г.

ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост

на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ бр. 25/2003г. изм. и доп.)

Община Поморие СЪОБЩАВА на засегнатото население, че има инвестиционно предложение: „Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 002054, 002056, 000225, 003088, 002029, 002070, 002071 и 003089 в землището на с.Лъка,  община Поморие , област Бургас”

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ-Бургас, к-с „Лазур”, ул.”Перущица” №67,ет.3,п.к.388, email riosv@unacs.bg, както и в сградата на Община Поморие на адрес: улица „Солна” №5 в гр. Поморие.

 

Общинска администрация
Отдел „УТООС”