19.09.2017

Обявление по ЗУТ от 18.09.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНА ПОМОРИЕ, на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, ОБЯВЯВА съобщение с изх.№ Об-322/23.08.2017г, за Разрешение за строеж №506/30.08.2017г.  на гл.архитект на Общината за Обект: „преустройство на съществуваща базова станция за GSM/UMTS оборудване на „Мобилтел” ЕАД, BGS0136.А006  „Svoboda” в ПИ 57491.504.39 /кв.”Свобода” бл.25, вх.Г/ гр.Поморие, община Поморие,  съобщава  на  Аркадиуш Хадам, Анелия Йорданова Хадам, Димитър Костадинов Георгиев и Надка Панайотова Чавдарова ,  като съсобственици и  заинтересовани страни.

Проектът и разрешението за строеж се намира в отдел „УТООС”, ет.ІІ стая №26 и може да бъде разгледан от заинтересованите от 9,30ч. до 12,00ч. във вторник и четвъртък. Телефон за справки: 0596/2-20-88.

Проектът и разрешението за строеж, подлежи на обжалване в 14-дневен срок от дата на обявление, пред Дирекция за национален и строителен контрол чрез Община Поморие на основание чл. 149 ал.3 ЗУТ.

Дата: 18.09.2017 г.