15.09.2017

Съобщение за инвестиционно предложение от 15.09.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за:

  1. „Обединяване на два съседни имота – ПИ с идентификатор 35033.501.1238 и ПИ с идентификатор 35033.501.521 по КККР на гр. Каблешково, община Поморие”, с възложител: Тодор Методиев Горанов

Отдел УТООС

Община Поморие