12.09.2017

Стартира изпълнението на проектите за енергийна ефективност на публични сгради в Поморие

Поморие е един от 28-те български града, които имаха възможността да кандидатстват и получиха одобрение за финансиране на мерки за внедряване на енергийна ефективност на публични сгради. Финансирането на одобрените проекти е осигурено по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони”, Процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”.

Реализирането на проектите стартира с начални пресконференции, които ще се проведат както следва:

  • на 13.09.2017 г., от 16.00 ч., в сградата на Историческия музей – Поморие
  • на 13.09.2017 г., от 17.00 ч., в сградата на РУП – Поморие
  • на 14.09.2017 г., от 15.30 ч., в сградата на Община Поморие
  • на 14.09.2017 г., от 16.30 ч., в сградата на РС ПБЗН – Поморие

Целта на проектите е повишаване на енергийната ефективност на публичната инфраструктура в гр. Поморие. Осигуряването на рентабилна експлоатация на обществените сгради ще позволи устойчиво да продължи  тяхното управление и поддържане. Изпълнението на проектите ще доведе до намаляване на разходите за енергия; достигане на по-висок клас на енергопотребление и  енергийна ефективност; подобряване на експлоатационните характеристики на сградите и до осигуряване на по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда.

Срокът за изпълнение е 20 месеца.