08.09.2017

Съобщение за инвестиционно предложение от 08.09.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда: „Навес в УПИ ІV-195, кв.17 по плана на с.Страцин, община Поморие”, с възложител:  Галин Кирилов Рандев.

Отдел УТООС

Община Поморие