07.09.2017

Заповед № РД-16-1078/ 07.09.2017 г.

ЗАПОВЕД

№ РД-16-1078/ 07.09.2017 г.

На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗМСМА

І. ОТКРИВАМ началото на гроздобера за 2017 г. на територията на Община Поморие, считано от 08.09.2017 г.

ІІ. НАРЕЖДАМ собствениците, наемателите и арендаторите на лозови масиви, в които се извършва гроздобер, да осигурят на наетите от тях за извършване на гроздобер сезонни работници места с осигурени условия за обитаване.

ІІІ. Във връзка с гореизложеното и с цел предотвратяването на злоупотреби 

ЗАБРАНЯВАМ:

  1. Влизането в лозовите масиви, намиращи се на територията на Община Поморие преди 06:00 часа и след 19:00 часа.
  2. Преминаването на граждани през чужди лозови масиви, без разрешение от собствениците, наемателите и/или арендаторите им или установено право на преминаване.
  3. Предоставяне или вземане на гроздова продукция без издаден придружителен или отчетен документ.
  4. Причиняване вреди на селскостопанското имущество по смисъла на ЗОСИ.
  5. Допускането в лозовите масиви на малолетни и неполучили надлежно разрешение от съответната Дирекция „Инспекция по труда” непълнолетни сезонни работници.

Настоящата ми заповед да се сведе до знанието на населението на Община Поморие, кметовете на кметства и кметските наместници на територията на Общината, Директора на Общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство” – Поморие, Ръководителя на звено „Обществен ред и сигурност” в администрацията на Община Поморие, Изпълнителна агенция по лозата и виното и началника на РУП-Поморие за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на г-н Тони Митев – Секретар на Община Поморие.

 

ИВАН АЛЕКСИЕВ /п/

Кмет на Община Поморие