05.09.2017

Покана за обществено обсъждане на тема „Изграждане на въздушна електропроводна линия“

О Б Я В А

 ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 На основание чл. 17, ал. 1, т. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Поморие уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че „ЕЛЕКРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД, ЕИК 175201304,седалище и адрес на управление: България, област София (столица), община Столична, 1618 София, район Витоша, бул. „Цар Борис III” № 201, организира среща за обществено обсъждане на Доклад за оценка въздействието върху околната среда (ДОВОС) и Доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) за инвестиционно предложение:

„Изграждане на нова ВЛ 400kV от п/ст „Варна” до п/ст „Бургас”

Срещата ще се проведе на 30.10.2017 г. от 09.00 часа в зала № 2 в сградата на Община Поморие, гр. Поморие, ул. „Солна” № 5

ДОВОС, ДОСВ, ДОВОС – Нетехническо резюме, Задание за определяне на обхвата и съдържанието на ДОВОС и Приложения към ДОВОС са на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден между 8.30ч. и 17.00ч., отдел „УТООС”, стая № 22 в администрацията на Община Поморие, гр. Поморие, ул. „Солна” № 5, на официалната електронна страница на Община Поморие, на официалната страница на инвеститора на следния електронен адрес: https://webapps.eso.bg/projects/dobrutja-burgas/fileObj.php?oid=191 и на интернет страницата на МОСВ на следния електронен адрес: http://www5.moew.government.bg/?pageid=45470

Писмени становища, възражения и предложения по докладите се приемат в Центъра за административно обслужване на граждани в сградата на Община Поморие, ул. „Солна” № 5 в рамките на работното време, в сградата на РИОСВ гр. Бургас, ж.к. „Лазур” ул. „Перущица” № 67, ет. 3 и/или на срещата за обществено обсъждане.

Лице за контакти – от страна на Възложителя Ангелин Цачев, тел: 0889/635 326 и от страна на Изпълнителя Аглика Георгиева, тел: 0887/206 407

***

Вижте повече в  Доклада за оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за изграждане на нова ВЛ 400kv от п/ст „Варна“ до п/ст „Бургас“