04.09.2017

Дневен ред на тридесето заседание на Общински съвет – Поморие

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  –  ПОМОРИЕ

Дневен ред 30-то заседание – 05.09.2017 г.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.10, ал.2, т.1 от Правилника за организацията  и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам тридесето /извънредно/ заседание на Общински съвет – Поморие на  05.09.2017 г. /вторник/ от 17.00 часа в зала № 2 на Община Поморие при следния проект за

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.ОС-553/31.08.2017г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на ОбС – Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие в предстоящото редовно годишно общо събрание на съдружниците на „Кабланд”, което ще се проведе на 13.09.2017 г.

  1. 2. ОС-555/01.09.2017 г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма за морско дело и рибарство 2014-2020, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-002 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие”.

 

АДАМ АДАМОВ    /п/

Председател на Общински съвет – Поморие