29.08.2017

Съобщение за инвестиционно предложение от 29.08.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда: „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в ПИ с идентификатор 00833.502.117 по КККР на гр.Ахелой, идентичен с УПИ ХХ-478, кв.37 по плана на гр.Ахелой, община Поморие”, с възложител: Кристофър Петер Флинт.

 

Отдел УТООС

Община Поморие