28.08.2017

Съобщение за инвестиционно предложение от 28.08.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда: „Преместваем обект – магазин за хранителни стоки в УПИ ХІ – 65, кв.8 по плана на с. Каменар, община Поморие”, с възложители: Илия Георгиев Мишев и Мария Минева Мишева.

 

Отдел УТООС
Община Поморие