28.08.2017

Покана за обществено обсъждане

ПОКАНА
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг и чл. 41, и Приложение №1 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Поморие, Кметът на Община Поморие кани местната общност – всички граждани, обществени организации и юридически лица, които имат регистрация, осъществяват дейности и ползват услуги на територията на Община Поморие на обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен дълг от Община Поморие, при следните условия:

 1. Размер на дълга – до 18 /осемнадесет/ милиона лева.
 2. Цел:

2.1. Рефинансиране на съществуващ дълг в размер на общо  5 606 305,41 лв., съответно по договор за дългосрочен инвестиционен дълг № 168/2012г. – 1 666 712 лв.  и договор за заем овърдрафт №6/30.01.2017г. – 998 793,41 лв. към Уникредит Булбанк АД и по договор за дългосрочен инвестиционен дълг /воден цикъл/ №746/2015г. – 2 540 800 лв. и договор за дългосрочен дълг № 853/10.03.2016г. – 400 000 лв.  към „Фонд за органите за местно самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД;

2.2.  Финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност:

2.2.1. Детска градина в с. „Гълъбец” – 1 000 000 лв;

2.2.2. Детска градина „Детелина” в гр.Поморие и други обекти от образователна инфраструктура – 1 550 000 лв, в.т.ч.

 • ДГ Детелина – 550 000 лв;
 • Други обекти от Образователна Инфраструктура – 1 000 000 лв.

2.2.3. Детска ясла към Детска градина  град Ахелой – 1 000 000 лв;

2.2.4. Изграждане и основен ремонт на спортна инфраструктура: 1 500 000 лв. в т.ч.

 • Основен ремонт на съществуващи спортни площадки: 500 000 лв.
  • Руски паметник – 100 000 лв
  • Блок 16 в кв. Свобода – 80 000 лв
  • Квартал Север – 80 000
  • Квартал Свети Георги – 80 000 лв
  • Ахелой – 80 000 лв
  • Каблешково – 80 000 лв.
 • Изграждане на нови спортни площадки: 1 000 000 лв.
  • с. Дъбник – 160 000 лв
  • с. Габерово – 160 000 лв
  • с. Бата- 180 000 лв
  • с. Порой – 160 000 лв
  • с. Гълъбец – 180 000 лв
  • с. Горица – 160 000 лв

2.2.5. Здравна инфраструктура – МБАЛ-Поморие – 1 000 000 лв, в т.ч.

 • Основен ремонт /вътрешен/ на помещения, кабинети, стаи и инсталации – 300 000 лв.
 • Закупуване на апаратура – 700 000 лв.

2.2.6. Транспортна инфраструктура – изграждане на Общинска Автогара Поморие – 2 500 000 лв;

2.2.7. Благоустрояване на Градска среда – 1 000 000 лв, в т.ч.

 • Кв. Свобода и ул. Морска.

2.3. Благоустрояване на улици в 17 населени места от община Поморие   – 2 850 000 лв.

 1. Вид на дълга– дългосрочен дълг, поет чрез банков кредит или емисия на общински облигации.
 2. Срок на дълга – 15 години с 2 години гратисен период.
 3. Лихвен процент по дълга– плаващ, формиран като ОЛП на БНБ плюс надбавка не по-висока от 2.5% процентни пункта.
 4. Начин на погасяване на главницата – на годишни вноски след изтичане на гратисния период.
 5. Обезпечение – залог по реда на ЗОЗ върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Поморие, съгласно чл.45, ал.1, т.1, букви от „а” до „ж” от Закона за публичните финанси и общата изравнителна субсидия на Община Поморие съгласно чл.52, ал.1, т.1, б.“б“ от Закона за публичните финанси, постъпващи по бюджетната сметка на Община Поморие.
 6. Други условия – без такси и комисиони по дълга.

Обсъждането ще се проведе на 05.09.2017г. /вторник/ от 16.00 ч. в Зала №2 в сградата на Община Поморие на ул. Солна №5.

 

Иван Алексиев
Кмет на община Поморие