25.08.2017

Анкетни карти във връзка с изготвяне на стратегията за МИРГ Поморие 2014-2020 г.

MIRG

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО
ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014 – 2020

Проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегия за ВОМР“ – изготвяне на стратегия за МИРГ Поморие 2014-2020 г.

АНКЕТНИ КАРТИ

във връзка с провеждане на изследвания и проучвания на групите заинтересовани страни от територията на община Поморие за идентифициране на техните нужди, проблеми и потенциал с цел формулиране на приоритетни области за интервенции по стратегията за МИРГ Поморие 2014-2020 г .

ИЗТЕГЛИ:

Анкета за фирми – Поморие

Анкета за граждани на община Поморие

Анкета за читалищата в община Поморие

Анкета за общински съветници – Поморие

Анкета на земеделски производители – Поморие

Анкета за рибари – Поморие